vineri, 10 mai 2013

XIV.9 máj 2013 gudina - SPÁSUVDENJ ali dene na EUROPAKas nauk (pu DUHOVNA RANA ALI MULITVENA I PESMENA KNIGA ZA  KATULIČÁNĆIJA NÁRUD”. Sled LUDOVIK FISCHER, MISNIĆ  TRECOTU SAS NOVI MULITVI I PESMI DUMESTINU IZDAVANJ  ud IVÁN VADÁSZ PAROCH i STEPAN SZABABADOS, KAPLÁN  starnata 339 )
Sled négvotu uzkrasnénji Isus još čtirset dene ij hodili očividnu medju horata pu zemete. Pud tuj vreme povišepate se ij javil na négvite učenici, hurtuval i jál sas tej gji učil, gji raztusil, nji prekázval mlogu ud kraljéstvutu Božji i nji ubićál Duha Svetija. Na čitirisetija denj gji zavél na  maslinskata planina, da vidat, kaće utáde u nebéskata sláva ud unuj mestu, di se ij počnala négvata maka. Ud unuj mestu, di karvavu se ij putili, di ud sate napusnati smratin stráh ij pudnél, napreć učite na négvite učenici slávnu se ij uzdignal u nebeto. Sveti Luku s tezi hurti mu prekázva Isusvutu nebuutádenji: „ Napreć tejnite uci se ij uzdignal i idin oblak gu ij prekril ud tejin poglad; i katu sa gladali sled négu, kaćé utáde u nebeto, etu dváma (ángjele) u beli drej sa stujáli pukraj tej, kujé sa kázali: „Vija ud Galilea zako stujiti tuka i gladati u nebeto? Tozi Isus, koj ud vám u nebeto ij utišal, na isti tozi náčin pa za dodi nakráj sveta, kaćé sti gu videli či utáde u nebeto.” Ap.Dug. 1,9-11.
            O da bi bil i náša smratin denj nebuutádenji za nám !
 I tuj sámu ud  visi: Isus mu utoril nebeto, mu pukázal i preprávil pate, détu u nebeto mu zavižde. Sámu treba da gu slédimi.

                                                                 ***

Taze gudina Spásuvdenj sej pádnali na 9 mája. Na toze denj se praznikuva i dene na Europa. I otu hurtuvami za Europa – tuje gulemu družstvu, taze gulema familija se misla či istenata Europa i taze détu mu uči i mu deka da badimi ujdinati ama da si ustánimi si nija. (Unitate în diversitate)- „Ujdinati ama si idinstveni”
Starite častu pate, ga sa iskali da pudbeležati idinstvusta na čeleka ubáždeti či čeleškata raka ima pet prasta, ama niti idini ni preliče sas drugi.
No taje nekaći i s Europa – sa po mlogija daržávi, po mlogija nácij, jazici – uidinati i sámu ud teze clenve izvisva kaći za razberati da se “integrirvati” ali “ ásimilirvati” pu kaćitu piši nekuj u spisánijtu LITERÁTURNA MISELJ. No ávtora i vidi tuje neštu tolkuse za glávnu či i publikuva na drugata starna na spisánijtu u broj 2 (106) ud 2008 gudina i za  da ni i zabrávimi mu i nanáse napameći i na parvata starna na spisánijtu u broj 1 (149) ud 2013 gudina.
            No áz, i sami cigurini či i idin gulem táli ud banatsćite balgare – palćene si taj za usešteti makári kolku pate za naprávi nekuj veći pručutata rabota “Copy – Paste”.

XIII.SREŠTENIJ na banátsćite balgare – palćene u Stár Bišnov - 26 ápril 2013 gudina      U vremeto na tri hubanći deni, usreći 25 – 27 áprila 2013 gudina u Stár Bišnov sa se prebráli predstávitele na banatsćite-balgarsći - palćensći sela ud: Balgárija, Sarbija i Rumanija. I tvarde mačnu da trasa siga hurti détu mojati da iztulmáčati usežbite détu sam gj  prežuveli...Gulema rabota da preberéši predstávitele ud tolkusi daržávi na banátsćite balgare-palćene, na idno mestu, da sa záginu i ujdinati. Taze srešta i drugata pu red preku taze gudina.      Parvija red smi se sretili u Belo Bláto (Liznájt) u Srabsćija Banát, na inicijátivata na guspudina Stoján Kálápiš, no etu teze deni se sreštemi u Stár Bišnov, tám détu nášte prededve sa se zadumuvili siga 275 gudini. Tuje drugotu sreštenij se dugážde na iniciátivata na birova na Stár Bišnov, no i početin konsul na Balgárija u Timišvár (Timişoara) guspudáre Gjusi Nákov.
          Mlogija sa bli problemite détu sa se hurtuvali, osubitu za náša májćini jazići i za pismenusta na toze banátsći balgarsći jazići - drugija knižovin balgarsći jazići. No sate prebránite sa bli saglasni či seku idini ud námu treba da se trudi da právi satu détu i vazmožnu za de se upázi taj kaćitu  sa gu hurtuvali i pisali nášte prededve.
            S tazi prelega i blá predstávna i knigata  napisana ud guspudin Ján Vásilčin – parok “Dugadjáji ud istorijata na balgarete i na  balgarete –palćene”.
            Izdávanijtu na taze kniga mu dunáse još idna prelega za da se rádvami či ima i takvize hora détu se trudat da naprávati puznáta istorijata na nášte prededve no i nášta.
            Razbire`se či u tuje vreme sate gustene sa puhodli : Muzeja na Balgarskotu Malčinstvu ud Rumanija, Škulata – Liceija Svetite Kiril i Metodij, Čarkvata, Obštinata, sportnata árena na “POBEBA” i joši mlogija mesta...
            Denvnija red na sreštenijtu ud Stár Bisnov i sadarželu i sloga svazana za jubileuma “275 gudini u Banáta”.
Na utre smi se sretli sincata u Timišvár u Katuličánsćija Dom détu sej udslužila idna sveta misa za spomen na náša biskup Nikola Stánislávič- kojtu i mámili nášte prededve u tejnotu lutanij kantu teze mesta.

      Treba da prepuznája či sami falosi i se gurdeja či imami taze izvaniredna prelega da prežuveja teze vremetá na idno novu istensku sabuždenij na balgarsćija – palćensći nárudi.
            Néka Satmožnija Guspudin Bog da usarci i pudarže sate unezi détu se trudat za upázvanijetu na toze skapi májćini balgarsći – palćensći jazići, i da ukripi sate unezi na kujatu sarcito i bakti balgarsći – palćensći.