luni, 25 martie 2013

XII. VRABNICA

„DUHOVNA RANA ALI MULITVENA I PESMENA KNIGA ZA  KATULIČÁNĆIJA NÁRUD”. Sled LUDOVIK FISCHER, MISNIĆ  TRECOTU SAS NOVI MULITVI I PESMI DUMESTINU IZDAVANJ  ud IVÁN VADÁSZ PAROCH i STEPAN SZABABADOS, KAPLÁN  starnata 242 - 243.

            Kas nauk. Svetata májća čarkva na tozi denj blagusveva raćitata i se darži pruhod za pomen na unuj dugáždenji, či tozi denj náruda, katu ij uvél Isusa u Jerusálem, cveći i klonjta ij pustirel pu pate, pu di Isus ij meneval. Raćitata za to se  blagusveva da unezi, kujé ja nosat, i pubožnu ja upázat u tejnata kašta, pu to ud sekako zlo da badat upázni ud Guspudina Boga. Raćitata zlamenuva, či Isus véčnata smrać ij prevládali i pu Isusa i néja za dubávemi tazi milus, da možimi i néja s negvata pomuš da prevládami véčnata smrać i delnici da badimi ud négvutu slávnu uzkrasnenji. Raćitata nu upumeneva, kaćé nekupać jerusalemsćija nárud, taj i néja da pusretimi Isusa, ne sám s raćita, negu i sas dubri právbi i bogumilin žuvot.
            Pud pruhoda da prejémi i néja sas jerusalemsćija nárud:"Hosanna na Sina Dáviduv! Blagusvén, koj dváde i ime na Guspudina". Ama i da se molimi na Guspudina Boga, da badimi postálni u nášta vera, negu Jerusálemsćija nárud, détu na tozi denj sas "Hosanna” ij pusretil Isusa i prez málku vreme biz sarci ij zaviknal, da gu propnat, čáku ne imálu niti nájmanaka krivica u négu.
            Na kráj pruhoda misnika sas križa tripate pulopa na čerkovnite vratá i nato vratáta se utorat, détu zlamenuva, či nebisćite vratá zarad greha sa bli zatorni i pu Isusvata smrać na križa pa za mu se nám utorili..
            Na mestu evangjéli makata na Guspudina Isukrasta pu evángjelista Matéja se čete pud svetata misa. Durkat se pejé makata Isukrastuva, niti sveš, niti tamján ni se guri, détu zlamenuva, či smraćta, ij zala ud námu Isusa svetlusta na sveta. Gá se stigni pud pevanjitu na makata Isusva vaz slédnite hurti: si navél glavata i si izdahnal dušata" tugazi misnika i sat narud klékni, prumisli tájnusta na smraćta Isusva i na náštu udkupénji i na Guspudina Boga zafálva za tazi pregulema milus.
Mulitva na vrabnica.


O preslavni Králj ud nebeto i zemete, Isukraste! As Te puzdrávem na tozi slávin denj, na détu si Ti medju rádusta na náruda Izrael flezal u váruša Jeruzalem. I áz se rádvam sas tezi hiljadi  i hiljadi hora,kuje sa Tebe sas nájgulemu pučitvanji kaće Spasitelja na sveta prejali. Áz se rádvam i za to, otu ne sámu durásani hora sa te pučitvali, katu pred tujetu lici sa pustileli tejnite drehi, cveći, lisći ud pálma i klončita ud maslinsku darvo; négu i dicáta sa vikali: Hosanna, hosanna, blagusven koj dváde u imetu na Guspudina. Áz se rádvam i zato, otu i svetlusta na tujetu Veličánstvu mu ij usvedočila, da si Ti ubićánija  Spásitelj na sveta. Satu tuj me zarádva i prubuzde méne, da se združa sas Izraelsćite  sinve i da pustela pred  tujétu lici mujéte drehi na dubrijte právbi, hubavu cveći na kripusta i maslinskutu klonjče na  puboznusta. Badi mi moja Spásitelj, i dáj, kaće siga sas duhgovni uči gladam slávata na tujetu Veličánstvu, taj da Te vida idnaš ud lici du lici, i sas nivinite dicá zdruzén da vikam: Hosanna, hosanna, blagusvén koj dvade u imetu Guspudinuvu. Ámen.


 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu