miercuri, 13 martie 2013

V. ŠÁLA I SMEJ...ZA NEKU LEJ...

Na pazáre idna stára žina purdáva jajca.
Menuva idin  čeleci i pita:
-         Pušto dávati jajcáta?
-          Idin lej , monče.
Čeleka pusni  idin lej i se máni bizi da si zami jajcétu détu i platili.
Taj sej tréfvalu seku denj, durdi u idin denj žinata ne štela više da mu prejami leja.
Čeleka i ubážde:
-         Sam cigurini  či sti saštisani otu seku denj vu dama pu idini lej ama ni zama jajcétu.....
Starata žina mu udguváre:
-         Nitu ni me buli glavata či ni si zemeši jajcáta détu gj  platili, sami či ud dnési jajcáta sa se uskaplanli.... sa dvá leja !
***

Dve dičeta si igrájati u peseka. Kaćitu si igrájati tija idnotu ditenče ubážde:
-         Ti imaši li brátelče?
-         Ne, némami.
-         Ampa sistriče ?
-         Ne, nemami nitu sistriče.
-         Aha...ampa tugazi s kogu se svadiši, se kareši i se biši...???
***

Idno zamnijče bega, tiče, se vleči du vaz májćamu.
-Mámo, zamnijte sa natravisani ?
- Dá, ama ni sate sámu nekuja ud tej.Ama za kako pitaši?
- Le sami se zahápali za upáškata!...
***

Náj pručutite  naučini hora i dofture ud nášta daržáva  sa se trudli i sa iznamerli náj gulemata rabota ud na sveta !...
Tija sa iznamerli či naj mlogijete vitámini se namervati u....patićte!...

Mládija Ivánču ubážde na tašta-mu:
- Ná,  milna muja svikarva, sami ti kupili papeše!...Lel sami te čuli usčere  katu si hurtuvala sas Peturnéda, deštere-ti či bi si dála pulvina ud žuvota za idini papeši....pa sami ti dunéli dvá!...
***

Doftura vistirva idini čeleći. Sled katu čeleka sej razfarleli, doftura mu duma:-
- Bi blo dubre aku bi se ukapali, makari idnaši u nedelete!
- Dá guspudar dofturi, ama le áz se kapa seku denj !
- Ddubre ij,  ama tugázi misla či bi blo dubre da umenéti udata!...
***

Idin čeleći i učali vaz ádministrátorete na interneta i  kázva:
-Znájti, bi šteli da prepiša, prefarla na DVD-ve satu détu se namerva na interneta....
- Bubre, duneseti 1.234.567.890.123.456.789 DVD-ve i homa za se upati.
- Á... ne....áz ništa  da prefarla i smešnite, sramotnite stvári.
- Pa tugazi duneseti 2, ama drugija ništi badi palini.
***

Pitanče: Kaći moži idna žina da te naprávi da dustigniši miljoneri?
Odguvor: Tuj neštu moži da se  dugudi sámu aku si miljárder !
***
Koko se dugudi sas idna rusa zana, ga se razbuli ud Alzheimer ?
I purasti IQ-a !
***
Da znájti či sti dustignali da zavisvati ud Interneta gá:
- sate vášte drugáre imati pu idin @ u tejnotu ime;
- ni možiši da vikniši majća-ti otu ta néma modem;
- tojta drugárća ti zapuvedala či néma kako da trasi  compjutera ...na odara;
- se sabudiši či napišiši „com” sledi seku točka;
***

Idno monče bega, tiče, revi i flezva u kašti.
Májća-mu:
-         Koko sej dugudilu sládak ? Za kako revéši ?
-         Le tájku namestva zágrada pa sej udárili sas čuka prez prastite.
-         Pa le tuj i za smej, niji za revanij!
-         Taj sam mislili i áz...
***

Trima dubri drugáre sedati na hurta i se fálati. Parvija dunma:
-Áz imami idna bulka kača peperudče!
Drugija ubážde:
- mojta drugárća i kača ido sarniče!
Trécija za irči:
- Bej brájće....da znájti či niti mojta drugárća ni báš preliče na žuva duša !!!
***

Žinata trasi iz gredénca. Čeleka za ja zapita:
-         Koko trasiši, milna ?
-         Ni znáši pu di i kinigata unazi „ Kaći da žuvjti de 140 gudini” ?
-         Á... pa le ucutre sami ja farlili u ogane....
-         Za kako?
-         Le májćati i bla krénala da ja četi!
***

Se prekázva či idini čuhutini- evrejaci na smratnija-mu odari pita:

Toj: Rashela, muja milna drugárća, si tuka ?
Rashela: Dá milini !
Toj: Itamar moja skapi sin, si tuka sinko ?
Itamar: Dá tájko !
Toj: Maria milnu mumiče si tuka ?
Maria: Dá tajko !
Toj: Marcel moja idinstvenija unuk si i ti tuka  ?
Marcel: Dá dedi!
Toj : Hábej...pa u dugjine koj purdáva ?
***

- Sas kako za se pufáliši ? Kaći ti utváde sas ženidbensćija žuvoti? Pita idin čeleći mégva drugári katu sa se sretili na...idna piva...
- Tvarde dubre!...Sámi či.. nimoja da si dama isápti kako se dugážde, le smi se premestili ud Stár  Bišnov u Vinga i siga u Bréšća ama puštáre ne se umenali.
***

-  Za kako si dignali ditetu da spi na šufnere?
- Le ščere i pádnali ud odara pa nisami i čuli.
***

Álkohole – i moja náj  dubrija drugári.
Koče se raztupi u mojta kravi me nauči da peja, da svira na cimbule, da ubáždemi na seku čeleći právcata bizi da me i srámu i da igrája pu trapézte.
***

 Sétnata igra na Svetovnija Šampjonát pu Futbol. Sate mesta sa  zajati, samu idin stoli i prázini. Stéga idin mladići i gu zapita čeleka ud pukraja:
- I slobudnu tuje mestu?
- Dá, mu  udguvare.
- Ni mi dvade da vervami...koj i ondz  glupavija détu ima tuje hubavotu mestu pa toj da fáli.
- Istenata i či i tuje mestu i mojtu. Bi trebalu da doda s mujata drugárća, smi bli zágjnu  na sate igri ud katu smi se uženali..... Za Žálust tá i umrela, i pučinala...
- I nisti namerli néguku da dodi s vási, neku drugári, ali kumšijini ?
- Nisami, sate sa na ukopi...

*******

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu