vineri, 1 martie 2013

I. PREDHURTA

 “U IME NA BAŠTÁ I NA SINA I NA DUHA SVETIJA . ÁMEN.”


Kača krastijánini ni bi mogalu drugijáče da si kréna makári kakva rabota. No sami se udlačili da kréna da publikuvami na toze blog si s teze skapucini hurti, s belega na SVETIJA KRIŽ.
S puniznust i utornu sarci  predlágami napraći vás drágij muja balgare palućene, makari di da se namervati na toze gulemi sveti, mujate miselj, i ne sam, i satu tuje na náša skapucéni, sladaći májćini jazići.
Mlogije pate imami prelega da četémi pu interneta na toze náša sládći jazići osubitu pu sočiálnite mreži i ni málku pate sam se rádvali či sami imáli prelega da prečeta  neku hurta  na palućensći jazići i da si hurtivami i da se raspuznájmi  s drugija balgare rasipani pu toze celija sveti.
Ud počnivanij bi šteli da vu zamola da uprustiti grešćite osubitu pismenite ama i grámatikalnite. Pu kaćétu sami kázali bi šteli da pudela s vás nekolkusi ud mojte  miselj i usežbi i ni probani da práva sigá semántika na balgarsćite palućensci hurti.
Za si dupusna  da predstáva pukraj mujate miselj, dejnusti ud žuvota na seltu i na balgarskotu malčinstvust i  idini maneni del ud  tvorčestvotu na nášte poete puznáti ali po málku puznáti.
Vájda  se misliti i si dumati či bi trebalu da ubáda tojest da napiša nekolkusi hurti za méne… ama áz misla či imami zadosta vreme, sas pumušta na Guspudina Boga da se puznájmi po dubre.Bi trebalu siga da vu ubáda  či mojtu rodnotu gnezdu i Bréšća, ama sekaći za si dedéti isápi out šta - ništa sekaći po mlogija redelčeta ud toze blog za badati za mojtu milnu rodnu selče Bréšća u kujitu žuveja i siga.
I out dnés sate sélene, osubitu mládite i dicáta sa se prebráli da pusretati Bába Márta sas pu idno oganče, da ja ugrejati tija dnés - a ta- tej utre, taj kačitu se čuj či vékati dicáta, se svazva siga kača šnura na mártenicata,  prulećta detu predeleva leku – puleku stárata i belata zima.  Se pujaveva prulećta séga u teze deni katu krénvami za paruvi paći da publikuvami na toze blog, néka da Božánskata pruvidnusti da pumogni za toze blog da badi ne prulećta négu samu idini maneni kokiče (gijočel) détu javeva hubusta i razcaftevanijtu na  náša skapi balgarsći palućensći jazići.

Taj da me Bog pumogni.
Bréšća, na 28 február 2013 gudina.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu