luni, 25 martie 2013

XII. VRABNICA

„DUHOVNA RANA ALI MULITVENA I PESMENA KNIGA ZA  KATULIČÁNĆIJA NÁRUD”. Sled LUDOVIK FISCHER, MISNIĆ  TRECOTU SAS NOVI MULITVI I PESMI DUMESTINU IZDAVANJ  ud IVÁN VADÁSZ PAROCH i STEPAN SZABABADOS, KAPLÁN  starnata 242 - 243.

            Kas nauk. Svetata májća čarkva na tozi denj blagusveva raćitata i se darži pruhod za pomen na unuj dugáždenji, či tozi denj náruda, katu ij uvél Isusa u Jerusálem, cveći i klonjta ij pustirel pu pate, pu di Isus ij meneval. Raćitata za to se  blagusveva da unezi, kujé ja nosat, i pubožnu ja upázat u tejnata kašta, pu to ud sekako zlo da badat upázni ud Guspudina Boga. Raćitata zlamenuva, či Isus véčnata smrać ij prevládali i pu Isusa i néja za dubávemi tazi milus, da možimi i néja s negvata pomuš da prevládami véčnata smrać i delnici da badimi ud négvutu slávnu uzkrasnenji. Raćitata nu upumeneva, kaćé nekupać jerusalemsćija nárud, taj i néja da pusretimi Isusa, ne sám s raćita, negu i sas dubri právbi i bogumilin žuvot.
            Pud pruhoda da prejémi i néja sas jerusalemsćija nárud:"Hosanna na Sina Dáviduv! Blagusvén, koj dváde i ime na Guspudina". Ama i da se molimi na Guspudina Boga, da badimi postálni u nášta vera, negu Jerusálemsćija nárud, détu na tozi denj sas "Hosanna” ij pusretil Isusa i prez málku vreme biz sarci ij zaviknal, da gu propnat, čáku ne imálu niti nájmanaka krivica u négu.
            Na kráj pruhoda misnika sas križa tripate pulopa na čerkovnite vratá i nato vratáta se utorat, détu zlamenuva, či nebisćite vratá zarad greha sa bli zatorni i pu Isusvata smrać na križa pa za mu se nám utorili..
            Na mestu evangjéli makata na Guspudina Isukrasta pu evángjelista Matéja se čete pud svetata misa. Durkat se pejé makata Isukrastuva, niti sveš, niti tamján ni se guri, détu zlamenuva, či smraćta, ij zala ud námu Isusa svetlusta na sveta. Gá se stigni pud pevanjitu na makata Isusva vaz slédnite hurti: si navél glavata i si izdahnal dušata" tugazi misnika i sat narud klékni, prumisli tájnusta na smraćta Isusva i na náštu udkupénji i na Guspudina Boga zafálva za tazi pregulema milus.
Mulitva na vrabnica.


O preslavni Králj ud nebeto i zemete, Isukraste! As Te puzdrávem na tozi slávin denj, na détu si Ti medju rádusta na náruda Izrael flezal u váruša Jeruzalem. I áz se rádvam sas tezi hiljadi  i hiljadi hora,kuje sa Tebe sas nájgulemu pučitvanji kaće Spasitelja na sveta prejali. Áz se rádvam i za to, otu ne sámu durásani hora sa te pučitvali, katu pred tujetu lici sa pustileli tejnite drehi, cveći, lisći ud pálma i klončita ud maslinsku darvo; négu i dicáta sa vikali: Hosanna, hosanna, blagusven koj dváde u imetu na Guspudina. Áz se rádvam i zato, otu i svetlusta na tujetu Veličánstvu mu ij usvedočila, da si Ti ubićánija  Spásitelj na sveta. Satu tuj me zarádva i prubuzde méne, da se združa sas Izraelsćite  sinve i da pustela pred  tujétu lici mujéte drehi na dubrijte právbi, hubavu cveći na kripusta i maslinskutu klonjče na  puboznusta. Badi mi moja Spásitelj, i dáj, kaće siga sas duhgovni uči gladam slávata na tujetu Veličánstvu, taj da Te vida idnaš ud lici du lici, i sas nivinite dicá zdruzén da vikam: Hosanna, hosanna, blagusvén koj dvade u imetu Guspudinuvu. Ámen.


 
 

XI. LÁZARICA (LÁZAROVDENJ)


          Pu ubicája, u sabuta napraći Vrabnica 23 márta mumičtata ud Bréšća sa hodli na lázarica.    
          Ulcite na náj manenotu, ama náj hubankotu i náj čistotu palućensku sélu Bréšća sa bli naćični s  hubusta na nášta palućenska nusija.
          I zafálemi  i gj grátulirvami ud svi sarcu  za tejnata trudba za upázvanijtu na idini ud stárite ubičáje, i upázini na málku mesta: LÁZARICA i za trudbata  za  ujdinati u Ansámbla BREST- kojtu taze gudina navaršva 10 gudini ud negvotu utemelevanj- da upázati i da raširvati hubusta na nášta pesma, igra i nusija  pu celija sveti.


Izglade ud drugije gudini.sâmbătă, 23 martie 2013

X. 8 márta internácionálnija denj na žinite

      Na toze hubanći denj  náj mancacite clenve na Ansámbal BREST nisa zabrávli tejnite milni májći, bábi, tétći, učnáj i sistri i usarceni ud predsedátela na Balgarskotu Druzstvu ud Banát - Románia - Filiála Bréšća  i négvata drugárća sa se prebráli  i sa dunéli s tej sate  milni žini ud tejnite familij . Idin hubanći ártističini prográmi  sa  preprávli teze hubanćite dica i sledi  katu sa si ubádli prez poezija i pesma tejnite miselj sa pudarili sate žini prebráni s pu idini trandáfer.
      Za zálust némami nitu idno svetiče ama sámi cigurini či teze momente prežuveni záginu ništa se zabrávati skoru.
Sate náj hubanćite miselj ud na sveta s mila i da sti blažéni u váša žuvoti vu žila milni muja.

luni, 18 martie 2013

IX. Trandáfere da nabudémi iz bujačta, za da badi po hubanći sveta      Kolku pate, u toze kaharini žuvoti, ama i hubanći  pu neku paći, za nekuja ud námu, nisti zastánali ud kátadenšnata trudba i sti se prumislili či vija drugijáče bi videli toze sveti, či aku sekuj ud námu bi se trudili štoguder za sveta da badi po hubanći, tugazi tazi rabota bi mogalu da se dugudi.
            Se trudimi s gulemi poti da si zaslužimi náša ama i  na nášta familja  katadenšnija lep. Se trudimi da si utránimi dicáta pu primera na nášta  katuličánska vera, se trudimi da si učimi dicáta de hurtuvati náša skapi májćini jazići, da si pázati, cenuvati i ubičeti nášte stári i hubanći ubičáje, pesmi i igri, kaćitu i nášta hubanka zlátna nusija. Ama za žalust  pu nekupaći  vidimi i useštemi či rabotite ni se dugáždeti taj kaćitu i naredinu, taj kaćitu bi i videli nija, taj kaćitu mislimi či bi blo náj hubeve za námu sincata.
            Sami se ugudili da nareda na toze blog teze mojte miselj, out sami cigurini či ni sámu áz imami takvize miselj, či mlogije timata ud námu se misliti na dubrustánjtu na vášte bližnici i ne sámu na váštu dubrustánij. No s teze nášte miseli, aku sekuj ud namu  bi si gi ubádili i da bi probali zaginu da i dedimi žuvoti, sekaći náša životi bi se umenali. Nikade nisami dumali,  nitu siga ni ubáždemi i sami cigurini či nitu u badeštotu ništa ubáždemi  či nima na toze svet takvizi sarcáti hora détu seku kátadenšnu se trudati i se borati da naprávati tejna ama i na tejnite bližnici po hubanći žuvota.
            Pánta ud maneni idna  tvarde hubanka reči détu kázva : “ Trandáfere da nabudeši iz bujačta, za da badi po hubanći sveta”.  Kolku i hubanka taze  miselj, kolku hubanći mu deka da badimi nija unezi détu za dedimi primeri  s nášte právbi na nášte bližni, da se trudimi i zakako da ni da se álduvami  da pupravimi toze sveti. No le, sami cigurini či nekuj, sledi gá prečeti teze redelčeta ništi kreni da trasi neku bujaći détu da nabudi trandáfere, ama pa tolkuse mlogu sami cigurini či  za trasimi bujačta ud náša žuvoti, bujačta ud náša famijálsći žuvoti, bujačta ud nášta duša, bujačta ud nášta ukulina i  taj za se trudimi da nabudimi trandáferete na nášte dubri právbi za da naprávimi po hubanći sveta.
                Nekuja ud vási vájda bi rékali či ud štuti da četiti, ali da piša sate teze miselj po dubre bi blo za námu sincata za sate teze miselj da se preubarnati u dubri pravbi.No le báš za tuj se truda da  vu ubáda nekolkusi ud mojt miselj, za zágjnu da gj preubarnimi u právbi détu za nu spasati dušata, žuvota , familjata i satu náštu pukuléni ud bujačta na toze žuvoti.
                Trandáferete détu za naprávati žuvota po dubari sa nášte právbi, nášte maneni raboti détu možimi da gj naprávimi ud svi sarcu i détu možati da naprávati žuvota po hubanći. Idno razsmevanij kantu náša bližnići, idno pregráštenij na nášte prijatele ali za kako da ni idno milvanj na náša májćini jazići  sas čisti balgarsći palućensći hurti moži da naprávi gulemi čudesi i da naprávi izvani rednu hubanći toze žuvoti. Vu dekami sinćata da kreniti da razdávati trandáferete na čistite  balgarsći palućensci hurti  kantu vášte bližnici, i ne sámi i da pumilvati toze májćini jazići i da  gu upáziti ud bujačta na lucćite hurti.
                Gulemata istena i tuj či sinca greševami pu neku paći, no i áz prepuznávami tazi rabota. Idna druga stára reči kázva či hargijevite právbi détu gj prepuznáši sa pulvina uprušteni.Sami saglasini i sas tuj či u pismenusta ni treba da imami takvizi grešći ama áz misla či  ni treba da puznávami tvarde dubre semantikata na hurtite aku tija izvireti ud nášta vatresnust i sa napisani ali udádni ud svi sarcu. Prezi nekolkus pukulinita sami cigurini či nekuj za prečeti ne samu teze miselj, negu sate starni na taze publikácija za da duznaji i da razberi kaći sej hurtuvalu ud starnij, da razberi napreduvanijtu na hurtite ud toze jazići, i ni u sétnija ret da razberi karakternite hurti  haznuvani u seku ukulina, sélče i mala.
Séga nekolkusi vreme sami sedeli na hurta sas neguku detu i prekázvali idnija niistensći raboti, no sam se braknali i áz u hurtata i sami probali da  pupráva rabotite out áz sam znájali istenata out sam prežuveli tezi vremetá. Ubážde mi toze čeleći či toj puznáva teze raboti ud “ofičiálni  dokumenti”. Šastisani sami zapitali či di  se namervati teze oficiálni dokumente”  za aku i vazmožnu da dustigna i áz du tej i da gi prečeta. Ubázdemi toj či le taj piši u nuvinata. Sam se razižálili katu sami videli či kaći razbireti nekuja ud námu  právtite na presata. Istenata moži da badi samu idna i nékuj ni treba da prečeti  ali da ni prečeti neku ret za da razberi tuj détu toj želi u neku ártikoli, ama po žálnu i tuj či nekuj ud namu si dáva samusébe tuje právu  da  napiši samu tuj détu mu harésva na negu ali unuj détu gu vazdiga samu négu i putanva drugjete.
                Náj gulemotu  dukazatelstvu na satu tuje i u paruvi ret tuj či teze miselj sa publikuvani u starnite na taze  gulema  publikácija. (Toze ártikoli i bili prátini da se publikuva u nuvinata, ama taze rabota ne se tréfila nékade…)
                    Dara treba  i tuje i mlogu nužnu za námu da zapántimi  či niji vazmožnu da ufárbimi s pastri fárbi istenata samu za da mu harésva na námu, negu da ja vidimi taj kaćitu  si tá. A na sétne,  ama ni u sétnija red hájdati da probami da si upázimi náštu naj hubankotu, náša májćini jazići i da probami da  gu upázimi ud lucćite hurti.
                    Da znájti či u teze redelčetani se ubráštemi ličnu kantu neku persona negu se misla na námu balgarete palućene kača na idna persona, kača idina gulema i ujdinata familija le vájda nekuja ud vás za se zapitat: - Koj i toze détu treba da mu četimi négvite miselj?  No le áz sam si tozi i si tozi za si ustána idini istensći banatsći balgarini.
                      Se prekazva ud starnij či idini gulemi cár i dubávili pudárak dva urlile, sledi vreme, katu i zapitali za tej mu sej ubádlu či idina ne sámu či vići farka, ama i naučili i da slej na rakata gá gu vikaši vaz tébe , ama ondz drugija ništi nit kaći sa se máni ud na klone no kojtu sej pusnali katu sa gu duneli i seku deni idna sluga treba da se vaskáči na darvotu da mu dedi jádeni za da ni umri ud gláći. Razžálini cáre i zamolili sate hora ud négvotu kralijstvu da  probati da naučati urile da farka. Idini čeleći sej ubićáli či toj za naprávi urile de farka kaćitu i ondzi drugija. Na utre cáre šastisani i sapćásali či urile farka  naoklu gulemija palát pa i zapitali čeleka: - Kaći si naprávili  či taje barzi toze uréli znáj da farka?
Odguvora i bil slednija:- Áz nisami naprávili ništu drugu udvani da mu udreža klone ud pud krakata.
Nija balgarete palućene nismi kača toze urili, nija si pázimi verata, ubičájete i jazika,  hurtuvani ali pismeni, ama nitu ni treba da mu reži nekuj klone ud pud krakata, out tuj si právimi nija sami ga ni se trudimi da si upázimi čistusta na náša majćini jazići.

sâmbătă, 16 martie 2013

VIII. Денят 15-ти март в историята

44 г. пр.н.е. - Юлий Цезар е посечен от Марк Юний Брут и група римски сенатори по време на заседанието на Сената на Римската империя.
1493 г. - Христофор Колумб се завръща в Испания след първото си плаване до Америка.
1820 г. - Мейн става 23-ят щат на САЩ.
1827 г. - Създаден е университета на Торонто.
1892 г. - Основан е футболният клуб Ливърпул.
1906 г. - Регистрирана е фирмата Ролс-Ройс.
1908 г. - Завършва Кюстендилския общ конгрес на ВМОРО.
1911 г. - Създаден е ФК Аустрия.
1916 г. - Президентът Удроу Уилсън изпраща 12 000 войници зад Границата между САЩ и Мексико, за да преследват Панчо Виля.
1917 г. - Руският цар Николай II обявява своята и на сина си абдикация от престола в полза на брат си.
1922 г. - Египет получава реална независимост от Великобритания и крал на държавата става Фуад I.
1939 г. - Втората световна война: Нацистки войски окупират останалите части на Бохемия и Моравия; Чехословакия престава да съществува.
1952 г. - В Реюнион е измерен световния рекорд на паднал валеж - 1870 мм за едно денонощие.
1970 г. - В Осака (Япония) е открито световното изложение Експо '70.
1989 г. - В Дервент се провежда последния концерт на групата „Биело дугме".
1990 г. - Михаил Горбачов е избран за първия президент на СССР.
1990 г. - СССР обявява за невалидна декларацията на Литва за независимост.
1991 г. - Германия получава формално пълна независимост след Втората световна война от окупационните сили (САЩ, Франция, Великобритания и СССР).
1998 г. - Папа Йоан Павел II обявява българския епископ Евгений Босилков за мъченик на католическата вяра.
1999 г. - Започва да функционира Националната здравноосигурителна каса в България.