marți, 24 decembrie 2013

LV. FÁLIM ISUS DRÁGJI HORA !Falim Isus, dragji hora,mir u kasti i u dvora,s Betlema nija varvim,rádust u kašti nija nosimi!!! Cestit Vam purudinj Isusvu!

Glória in Excelsis Deo
et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
Laudamus te,
benedícimus te,
adorámus te,
glorificámus te,
Gratias AGIMUS tibi propter magnam GLORIAM Tuam,
Domine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Domine Fili Unigénite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, Nobis Miserere;
qui tollis peccata mundi, súscipe deprecatiónem nostram.
Qui Sedes anunț déxteram Patris, Nobis Miserere.
Quoniam tu Solus Sanctus, tu solus Dominus, tu Solus Altíssimus,
Iesu Christe, cum Sancto Spiritu: în Glória Dei Patris. Amin.


Hubanći dičeta, ućičvati ulcite na toze denj. S tejnite nivinini sarčeta navistvati purudénjitu na  menenotu Isusče, náša spasitelj.


U takvize hubanći migve, makári kolku bi se trudili nimoj da  napiša satu détu i useštemi sincata u nášte sarcá. Išta sámu da vu žéla na vas sincata, dragji i milni palćene, makár di se namervati pu toze sveti
ČESTIT` VÁM PURUDENJI ISUSVU !

marți, 17 decembrie 2013

LIV. Hájdati da ni zabrávimi...
Se navaršvati, etu 24 gudini ud vláškata revolucija ud decembera meseca.  1989 ta gudina.Uluváni u járeša na toze kaharini žuvoti. Kaharini, ama demokrátičini, mlogija pate zabrávemi, za žálust da se spumenémi za teze tamni deni. Osubitu za unezi détu sa platili s tejna žuvoti za dnéšnite slobudni vremetá.
Mlogija ud mládite nisa bli rudéni u unuj vreme, učati sámu ud knigjte za komunizma i za Revolucijata ud decembera 1989 ta gudina.Tolkus štuti piši u teze škulársći knigi.  Nekuja, sa po sréćni, po sréćni aku imati bábi ali dedve détu da i prekázvati kaći sa žuveli tija u unezi vremeta. Áz sam prežuveli teze vremeta ... sas saldz u učite si nanásemi napámeći kaći sa me gádli i sa se baškurisvali dáskalete ud mene (istenaj či ni sate – i u unezi vremeta i imálu i “hora” ne sámu komuniste), i ne sámu ud méne, negu ud sate brešćánčita či hodimi na misa i vervami u Boga.
Pánta i tuj či sam hodili u peši du Denta , du parvotu sélu, détu sam sedeli pu neku saháti na ret, u natiskanuca . Mlogija pate izgázini, ali pregazini u natiskanicata, za ga stigna da dubáva ud fartálj ud smunče čarin leb, sámu pulvina. Tojest idno kumáče, détu neku pać sam i iziždeli de Bréšća du duma.
Istenata ij či nitu dnés nekuja ud námu ni žuvejati po dubre, ama, da zafálemi na Boga za taze slobudnust.
 Nija banátsćite balgare sekaći ni bi si ustávli verata makári kakvi vremeta da bija bli.
 Taj da mu Bog pumogni i izdarži da ustánimi verni krastijáne i da ni zabrávimi pukojnite i sate unezi détu sa se borli nekupać, ama i du dnés za nášte dnéšnite právci.

luni, 16 decembrie 2013

LIII. Se preprávemi duševnu i telovnuEtu či smi zapálili i tréćotu svištiče ud Advénsćija vinéc. S manen raskače se dubližvami du Prurudénijtu na náša Spásitelj.
Kača istensći krastijáne se preprávemi, se pákvami s mulitvi i s post za toze hubanći praznici.Tuj sekuj ud námu i právi kača istensći balgarini palćenini tojest katuličánini. Išta da pudbeleža či nášte milni dicá s po gulema sila se prepráveti za Kolada.
I tija kača i námu hodati na devetnica, molati i postati, ama tija se pakvati i za hubanćija prográmi ud na sreć noš ud čarkvata. Nije léku da naučisi tolkuse pojezii, pesmi ali rolve za taze nirna i izvanrednu hubanka noš. Pukraj satu tuj  otu u tej véći sa naćičli koladnicata ali bisnovčitata káráčone se se mislili i na drugijete  tejni zemájsći dumá, Balgarskata kašta i sa dusli da ja naćičati.
 No, pa za tejnata ćićnust se pákvati i za prográma détu za se izdade u drugija denj na Kolada, tojest u 6 decembera.Učati, po dubre da pejati , či le tija véći sa znájali ud čarkvata, ud devetnicte détu hodati, mončitata ud na Betlehem, hubanći koladni pesmi i vu čekati sincata da doditi da gj slušeti tej, brešćánčitata clenve na Ánsámbal Brest i tejnite gustene, balgarete palćene ud Denta i Deta, na parvata edicija na Festivál na Koladnite pesmi, u Balgarskata kašta ud Bréšča na drugija denj na Kolada.
luni, 9 decembrie 2013

LII. Pučinak véčini, Nelson Mandela      Se razžálimi seku pać gá čujmi za neku nisréća i s tolks po mlogu ga se dugudi za nekuj da napusni toze zenájsći žuvoti. Aku pak i idna uprasna i ninadézna smrać, tugaz se razžálimi još po mlogu. Mlogija pate zabrávimi či za se sretimi na ondzi sveti, i nismi se razdelili za doveka.


      Nelson Rolihlahla Mandela (rudéni : 18 iulie 1918 – pučinali: 5 december 2013) i bili predsedátela na Južna Áfrika usreć  gudinte 1994-1999.
       Gulemi putrivnići na ápartheida, i bili parvija predsedátel na Južna Áfrika udbráni s universálin vot. U tuj vreme sej borili za puturénijtu na apartheida,  na rasisma- mrázenijtu na unazi rása détu sa ja daržáli za náj sétnata - na čarnigorcete, na sirmašlaka. Sami cigurin či znájti po mlogija dáti un televizijte, ud détu sti čali du siga i ništa da piša samu za toze post na bloga da badi po dalagji.
      Još tolkuse išta de spumena či i bili zatorini u  1962 ta gudina, udsadini da rubuva sa satu négva žuvoti. Na 12 juna 1964, uslubudéni sled 27 gudina, na 11 februára 1990, sled idna izvanredna internácionalna kámpanija.
Pučinak véčini  daruvaj-mu Guspudine, i svetlus véčna néka da mu sveti, da pučinva u mir. Ámen.

      Toze čeleći, détu nekuja sa gu računali za  „terorist”, a drugija gu pučitvati, sej borili za právcite na idno malčinstvu. No, i nija smi idno malčinstvu, razbire se či tuj ni zlamenuva či nija si némami nášte právci. Idno i cigurnu, či: Socijálnata pudporka – socijálnata pomuš – ali kaći mojmi da ij kraštemi ( RO - asistenţa socială ) i na, i za malčenstváta.


duminică, 8 decembrie 2013

LI. SVETI NIKOLA DA VU BRÁNI, MILNI PALĆENE !
       Dupusnet-mi u paruv ret da vu puzdrávemi milni čatnici, a osubitu sate unezi détu nosati tuje hubanku ime.
“ČESTIT IMENI DENJ !
NA MLOGU GUDINI PALNI SAS RÁDUST I BLAŽINSTVU !
DA VU BOG ŽUVEJ !
       Sami cigurini či ucutre sti namerli u cipelete ali butušte i bukondžete mlogu pudáraci.
       Dicata se rádvati či sa namerli mlogu sláci, a za námu tejnite rodnici, ali stári rodnici – dedve i bábne, náj gulemata “sláči” i radusta na nášte skapi dičeta i unuci. I zajistu  taj cigurini sami či nitu idno palćenče ne dubávlu pratelče, otu tija slušeti tejnite rodnici.
       Dubrijte právbi na Sveti Nikola, milusarcnusta, radusta détu ja usešte ondzi détu pudareva mu právati po dubri u teze pukorni advensći deni.

marți, 3 decembrie 2013

L. Da puglademi nazaći, sledi 50 ráskačeEtu či puléku, puléku s pomuš Božija, sam stégnali da napiša i  taze petcetata starna na bloga. Ništa da računa siga aku i málku ali mlogu, se nadevami či ni broja na tuj détu i publékuvam i taj glávinu megu kako sam pisali. Vájda bi trebalu za 100 - ta starna da badi jubélejna, ama po dubre po mlogija, štut moj još po mlogija, mlogija takvize jubélejni starni na toze blog. Ud štuti sa po mlogija, tija, jubélejnite starni za  menuva či i bloga ima mlogu informácii -  stupanstvu, i drugija mojte, ali na drugie poete ali pisatele miselj, détu sam šteli da gj zapiša.  Ud idna starna da stégnati du vás, a u druga starna da ni se raznisati prezi vremeto. Gulemata istena i či ud štut i po gulem broja na starnite na bloga ud tám si davami isápt či i vremeto menuva, no i áz ustarevam.
Seku pać ga sam se ugudili da napiša pu neštu, sam si dumali da bada štuti moj po kasi. Le znájti kači se duma " Náj jáćite esénce se daržati u náj manenite staklenčita. Ništa de misliti či se fála i si dumami samičeći či toze blog i neštu izvani rednu – no tuj bi trebalu da ij razbera ud vás čatnicite.
Hájdati da vu ubáda-napiša nekolkusi dáti za toze blog, Sam taj za si dedéti isápt či niji tolkuse čatini.
 Koče utora interneta vida či 930 pate sej utvareli toze blog;
 - XLIV. BREŠĆÁNSĆI JÉSENSĆI PLODVE i starnata détu sej utvárela náj mlogija pate - 36;
- du toze blog sej stignalu náj više- ali náj mlogija pate prez Facebook - 257 pate, slédvani, ud Thetaoofbadass.pw s 39 pate i ud Filmhill.com s 27 pate;
- teze détu sa flezvali i sa pregladeli toze blog sa náj mlogjiete tima sa, se razbire ud Rumanija - 402 tima, ud Ujdinatite Ámerikansci Daržávi (U.S.A) - 146 tima, slédvani ud Rusija s 122 tima, slédvani- i se rádvami za tuj, ud Balgárija -72 hora . Interesnu i da ubáda - napiša i drugijete daržávi ud détu sej flezvalu na bloga, tezi sa: Germánija, Ukrájna, Olánda, Sarbija, Itálija i Spánia. I otu u toze blog sam pisali sám na náša skapi májćini jazići, za menuva či  (i) u tezi daržávi mu ima.
- Náj mlogija sa flezali s Firefox- 413 tina ( 44%) slédvani ud: Chrome-268 tima (28%) i Internet Explorer 111 tina ( 11%);
- zajstu náj mlogijete kálkulátore sa imáli instálirani- sa rábutli s Windows -786 (87%) , Linux - 38 (4 %) i po nipuznátija Macintosh -31 (3%);
      No stiga za sigá či sam cégurini či sam vu napalnali glavata s dáti détu ni báš vu stiskati.
Na duviždenji.


luni, 2 decembrie 2013

XLIX. 1 decemberAli Nácijonálnija denj na Rumanija.

Pu kaćitu znájti, no ne sate palćene ama makár banátsćite balgare palćene détu žuvejati u Rumanija, na 1 december praznékuvami Nácionálnija denj na Rumanija.


 

Nácionálnija denj na Rumanija sej praznékuvala u drugije dene preku vremeto: usreći  1866 - 1947 na 10 maja; posle usreći 1948 -1989 na 23 áugust; i du dnés pu zákuna s broj  10 ud 31 jula 1990 se i izbráli 1 december.

Na toze denj -  1 december  u 1918-ta gudina  sa se ujdinali Transilvánija , Banáta i Rumanija, etu či taze gudina  se navaršvati 95 gudini.


I áz kača i vás sam banátsći balgarini – palćenini ama žuveja u ruminsćija Banát zatuj misla či bi trebalu da se spumenémi za toze denj.
Na mlogu gudini Rumanija !

XLVIII. ADVÉNTA


       Sej zapálilu parvotu svištiče ud advénskotu vinče. No  svetlusta na pukorata, na milustivusta sej zapálila i u nášte banátsći – balgarsći palćensći sarca. S pukora, mulitvi, post  i dubri právbi se preprávemi telovnu, ama usubitu duševnu za Purdénjtu na náša Spásitelj .

      Dnés sej udslužla i Parvata Sveta Rána Misa, pu náša stári ubičáj.

      Da se molimi u tuje pukornotu vreme za izdarželivusta na náša banátsći balgarsći palćensći korenj.


XLVII. KUČENETE 2013 u BRÉŠĆAKučenete, idin hubanći  nárudini ubičáj, zapázini samu u náj manenotu i náj čistotu banátsku – balgarku palćensku sélče – Bréšća. Pu ubičája mumičtata, ama osubitu mumite i izgudenicte sa varili kukuruz, sa gu usladili i naćičli s bumbone i sláči, i taj zavazani u gjvizena karpa sa nosli kučene na  náj milnite rudbini,  a usubitu na izgudenéka. Za sládćite kučene,  sa bli pudaréni s lejve i tárele sej varnali napalini s drugija sláči, čokulade koj ud koj po gulemi i po sládci.
Taj kaćitu sam rékal i u sabuta večera, tojest na 30 novémber taze 2013 ta gudina u Balgarskata kašta ud Bréšća idini čeleči mij prekázvali, kača gá áz nibi znájali toze ubičáj ud starnij, i me zapita zakako dicáta nosati kučene u Balgarskata kašta. No s taze prelega za mu udguvora i taj za prečetati sate hora détu puháždeti toze blog, kaći mislati nášte dica. Out se nosi sládci varéni kučene u náj bližnite rudbini i náj milnite hora, dičetata ud Denta sa dunéli kučene na tejnotu po gulemu sistriče Bréšća i na tejnite brájće i sistri brešćáne. No brešćánete sa dunéli kučene u tejna milna familija tojest Balgarskotu Družstvu i sa dušli u tejnite duma u Balgarskata kašta. Na toze denj, pu kaćitu sam napisali i po gore,  sa mu puhodili i Ánsámbala Kokiče ud Denta rakovodini ud gosp. Marijka Rádulov, gus. Deputat – predsedátela na Balgarsku Družstvu ud Banát – Rumanija. Taj kača u sate banátsći-balgarsći palćensći krastijánsći familj gusp. Nikola Mirkovič i dušali s négvata drugárcja gosp. Marijka Mirkovič i s  idna delegácija sastávna ud gosp Ánamarijka Čiocani ud Timišvár  i gusp. BártulovMitku ud Vinga. Gustenete ud Ánsámbal Kokiče ud Denta i  dicáta ud Ánsámbal Brest ud Bréšća manenata i srednata grupa, rakovodni ud Péri Rádulov, tojest ud méne zágjnu s mojta drugárća Máry Rádulov sa mu zarádvali s tejnite, no i nášte  nárudni pesmi i igri, s tejnata hubanka nusija, s hubancite pujazij na nasa majcini jazici, mlogija ud tej napisani ud  tejnite rakovoditele – áz i Máry i s sládći kučene. Sate dicá i gustene sa bli upuštuvani sas sláči,  kláker – suk i radusta na toze milini práznići sej prutočila blizu du sreć noš. No, se rádvami či smi se sretli toze véčari i či zágjnu s rádust i veséli smi zapázli toze stári ubičáj i ujdinati se preprávimi za advénta détu se dubližva.

joi, 21 noiembrie 2013

XLVI. Blágutu ni zamatva pamenćta na balgarinaUčitela sij  zapita dáskala:
-         Guspudár dáskali, áz ni razbiremi idna rabota. Za kako ga idiši vaz idnija sirmáse hora, uvéći sa rádusni, véseli i rádusni i u seku vreme sa nastojni da te pumognati. A gá se dubližiši du neku po možni hora, tija furti sa nagročni, furti sa nikajélni i te gladeti kača ga si náj guleméja harsazini ali ubijnići ud na sveta. Za kako se tréfiva taj, ali vájda néje taj i na méne taj ni se právi ?
Učitela/dáskala muj udguvorili:
-         Pugladej málku iz pindžarata, i ubadimi kako vidiši ?
-         Vida idna zina, idna bulka sas tejnotu ditence, ali sas idno manenu ditence.
-         Dubrej. Siga pugladej u tuje ugldalu, i zaistu ubadimi kako vidisi.
-         Kako  da vida - udguváre učudini učitela/dáskala – le se vida méne.
-         Imaši za právu – udguvare dáskala- i pindžarata i naprávina ud staklo, ama i tuje ugladálu pa ud staklo i naprávnu. Vidiš ti, treba za sámu da imasi málku srebro i véći se vidiši samu samičeći sébe.


Dumestnu na banátsći-balgarsći palćensći jazići.
Prezadnu ud: http://www.infobulgaria.info       Pu kaćitu viditi, taze dugadijája sami ja prezali ud interneta – svetovnata vértuálna mreža- za tuj vájda se gročiti ga četéti teze redelčeta, le se znáj tvarde dubre či tuj ni géltva za námu palćenete, nija ni si izgubimi pamećta ga vidimi zlátu, srebro ali nosce.


luni, 18 noiembrie 2013

XLV. NÁŠA MÁJĆINI JAZIĆI      Dnés sam pregladeli málku toze blog. Sam sapćásali či ima za dosta mesta détu bi trebalu da umena pu neštu, tojesti na mlogija mesta pu neku hurta i napisana grešénu. Bi mogali tvarde lésnu da se uluva i za ni tolkuse dalgiju vreme da puprava satu, ali makári unuj détu sam i sapćásali, ama nisam naprávil tuje…
      Aku  bi vu ubáždeli na glási- usmenu- mojte miseli, i aku bi grešili- tugázi kaći bi umenali tuje détu veći sam i rékali. No, vájda sledi mlogija gudini nekuj za moj da naprávi idin studiu ( proučváne), da sapćása či ud stuti i po udkole toze blog ud tám se po dubre se piši palćensći i taj da ustáni za primeri na mládite za da se trudati da učati da pišati i hurtuvat dubre balgarsći palćensći.

      Dupusnet-mi za po nadole da napiša nekolkusi odkase ud: BANÁTSĆIJA BALGARSĆI  DIÁLEKT I PISMENUS – kniga izdádna s pumušta na Obštinata Stár Bišnov.
           
            Gá-j “s” i gá-j “sas”.

   Hurtata “s” i “sas”, kujatu svazva dve raboti se uputrebuvat na slédnija náčini:
-         Aku sled sluvotu “s”, s kujetu svažim neštu s po-parvata hurta, sledva idna hurta, kujatu se počniva sas sluvotu “s” ali “z” ali “š” ali “ž” tugáz za uputrebuvami “sas”, aku hurtata, kujatu slédva, se počniva s makár kako drugu sluvo, tugaz uputrebuvami sam “s”.
-            Istu taj aku idna hurta se svarši sas “s”, “š”, “z”, “ž”, sled takvize hurti gvádemi “ sas”.

Primere. Roska s Marijka sa bli na skula. Turbata s kinigjte ij na stola.

Sábljata sas sulcata sa bli uružja na horata u stárotu vreme. Sulnika sas suljta ij na tarpézata.

luni, 11 noiembrie 2013

XLIV. BREŠĆÁNSĆI JÉSENSĆI PLODVE  Sled katu, taj kača seku gudina, proleći sejmi, sata letu kupájmi, pulivami i uriždemi satu unuj détu smi i sejali ali boli za taj jésenjta da možimi da preberémi štuti moj po mlogu, da si napalnimi kutárćite i špájsvete s satu unuj détu za mu badi potrebnu za uživenji u zimata détu se dubližva, na 9 novembera smi se prebráli da se rádvami na sate jésensći plodve. Smi uredili idna manena izložba - expozécija ud jésensći plodve, ud plodvete na zemete, a na sčenata ud Balgarskata kašta ud Bréšća smi uredili idna za istu taj manena izložba - expozécija ud plodvete détu gj dunéli na Brešćánete i ne sámu, negu i na sate balgare palćene,  ánsámbala BREST ali po dubre ubádnu / napisanu dicáta ud toze ánsámbal.
   Prázničnija denj i krénali u 5 saháte poslepládne sas, se razbire véći pručutotu balgarsku huro : Bjála roza. Kača beli trandáferčeta bubonći sa izgladvali teze dica detu sled nekolkusi, se razbire balgarsći - palćensći igri sa se uluváli da si pukážati kreátivnusta. Sekuj sej trudili na naprávi idna po interesna, po izvani redna stvári ud  jésensći plodve, za tejnata trudba sa bli pudaréni sas déplomi. Treba da spumenémi či pa téja sa bli unezi détu sas pumušta na tejnite rodnici i stári rodnici sa pumognali da uredimi izložbata - expozicijata ud jésensći plodve. Sekuj i dunéli pu neku burkáni dunci, madgjuni ali patlagjáni za taj da badi po hubanka taze izložba. Na du na kraja sekuj sej falili sas náj sládćija magjuni, ali dunci, ali sas kakvi remnivi i hubavi burkáne sas ćiselu i naprávila négvata májća ali bába.
    Za da si pukážimi radusta i zafálnusta za teze plodve, dicáta sa naćičli idna hubanka ćitka, sas mlogu sláči. Pu kockanijtu taze hubanka ćitka sa ja prejgráli :Denisá DERMEŠTIOV i Edy SEVERÁ, ama za da pukážati či ni sámu ánsámbala Brest, negu sata Bréšća i za tej, ji za námu sincata idna gulema familja, sa udlačli za sekuj ud tej da si izberi idini pári, za taj taze ćitka da ja prejgrájati dva pára, i da ja pudelat brátsci na sate dicá détu sa zal deli na toze náša praznići. Taj či Denisá DERMEŠTIOV i izbrála Pául Tomá a Edy SEVERÁ i izbráli Ánamarijka ŽIGALOV. Za rodnicite na teze sládći dicá smi uredili dve nadprevárvanijta - dva konkursa: Náj hubavata Brešćánska jrćija i Naj hubavotu Brešćánsku vinu. No  za „Náj hubavotu brešćánsku vinu” i bili pubaréni sas diploma guspudare Stujánku MIRČIOV, a za „Náj hubavata Brešćánska irćija” sa bli pudaréni, pa sas pu idna diploma guspudárete: Gášpar SLÁVIN, Gjuka RÁDULOV, Páli ŽIGALOV i Lázarku SÁLMÁN. Na sate teze i zafálemi či sa pumognali máterijálnu za uriždenijtu na toze hubanći denj, dene na jésensćite brešćánsći plodve, bli tija dunésni ud rabotata na zemete ali ud trudbata na dicáta ud Ánsámbala BREST.
XLIII. 1 NOVEMBER - DENE NA NARODNITE BUDITELI      Gulemi denj, gulemi práznići na nášta balgarska nácija. Ne mogalu za toze denj da ustáni nispumenati i nášte buditeli da ni badati pučitvani taj kaćitu vredati. Nija, balgarete - palćene - katuličáne se spumenevami na toze denj na sate svetci - Svi Svet i pu ubičája večera, otu na utre i DENE NA SATE VERNI MARTAVI, se preberémi u drugotu svetu mestu na náštu sélče, sled čarkvata, tojest grobištata.
      Aku puglademi u nášta balgarska istorija možimi da sapćásami či sate unezi détu gj spumenevami na toze denj – buditelite, sa svetci, svetci za námu i gj zapážni u nášte sarcá, makár či nekolkus ud tej némati tejna denj u čarkovnija kalindári. Nija gj pučitvami i toze denj  smi  prebráli dicáta, za i tija da naučati da pucitvati i da sledati sas satu détu právati unezi sveti hora détu gj spumenuvami sas gordust u toze blaženi denj.

XLII. Si pázimi nášte ubićáje      Si pázimi nášte banátsći- balgarsći palćensci ubićáje i ni probami ali ištimi da karédmi ud neguku pu neštu. Piša teze redelčeta otu sam sapćásali na mlogija mesta či se hurtuva za već pručutija  ubičáj: Halloween.
      U 31 oktober se "praznikuva" Halloween, ali kaćitu mu dumati još,  All-Hallows-Even- ud Dene na sate Svetci - toze ubičáj se srešte po mlogu ali po udkole u nekolkusi daržávi, megju kujati i slednite: Irlánda, Amerikansćite Ujdinati Daržávi (SUA), Cánáda, Puerto Riko i drugje. No ud neku gudina nasám i u Rumanija. U Bréšća na toze tenj, ali po dubre ubádnu ali napisanu u toze véčari dicáta ud ánsámbal Brest sa se prebrál, kača drugija mlogija pate u Balgarskata kašta za da naučati po dubre i po mlogija ud hubanćite nášte balgarsći - palćensci igri. U toze véčari málku drugjiáče, naviti u beli platná. Se zavráštem na hurtite sas kujatu sam krénali: " Si pázimi nášte banátsći- balgarsći palćensci ubićáje i ni probami ali ištimi da karédmi ud neguku pu neštu " tuje sa razbráli i teze dicá, i le se vidi tuj či tija si udkasnati ud tejnotu slobudnu vreme u kujitu bi mogali da igrájati ise preberat za taj, zágjinu da naučimi štuti po dubre, po hubeve de igrájmi nášte nárudni igri, da pejimi na náša skapi i sládći májćinsći glás, da gu hurtuvami i cenimi i ga goti imami prelega da pukažimi i na drugja hubusta na nášte ubičáje, sekaći po hubanći ud štuti da se právimi na gugaráne, paltenici, ali koj znáj kakvi drugija stvári.

marți, 29 octombrie 2013

XLI NA UPRUŠTINJI U ČENADU sabuta, 26 oktobera 2013 gudina banátsćite balgare palćene sa se prebráli na upruštinji u Čenad.

S pumušta na Balgarsku Družstvu ud Banát – Rumanija, brešćánete i ánsámbala BREST sa mogali da dustignat du Čenad, out družstvutu i ucigurilu kursata du tám.

Kača seku pać i toze denj  nekolkus ud mládite dica ud ánsambala Brest sa ublekali hubankata narudna banátska balgarska palćenska nusija i taj sa zali del na Svetata Misa.

S zafálnust kantu sate palćene i osubitu brešćáne détu sa zali del na taze Sveta Misa, dupunsnet-mi da spumena imetata na dičetata ud Bréšća détu sa slaveli Boga zágjnu sas námu u nášta nusija, tija sa:

- Ántonio TOMÁ
- Denisá DERMEŠTIOV
- Georgiáná RÁDULOV
- Máriá Mirábela DUPCOV
- Márián Sebástián (Sebi) RÁDULOV
- Mellisa SÁLMÁN
- Oliver TOMÁ
- Pául TOMÁ
- Sebástián (Sebi) SÁLMÁN

Némami hurti da vu napiša kolku hubanci i blo, sam kojtu i prežuveli teze migve moj da razberi kako usešte čeleci na idna takvaze izvan redna  Sveta Misa udslužina ud nekolkus ud palćenscite misnici.

U taze Sveta Misa banátsćite balgare palćene – nija - smi zafáleli i sas tuj smi zatorli parznikuvanijtu na 275 gudini ud nasilvanjitu na balgarete palćene u Banáta.

XL “BREST” NA FESTIVÁL U BAILEŠTIAli “FESTIVALUL ZAIBĂRULUI ŞI A PRAZULUI, BĂILESTI - DOLJ 2013”U toze kráj na nedelete, na tréćata nedele ud meseca October u Bailešti, rodnija váruš na Ámza Pellea, ali taj puznátija ud po mlogija : Nea Márin sej uredilu taze gudišnata edicija na toze hubanćija festivál.
Mlogu nárud sej prebráli na toze práznići i mlogija formácij i ánsambale sa se predstávli na sčenata ud centera na grada Bailešti.

Nija, ánsámbala Brest smi krénali ud Bréšća u sabuta večera, taj smi si izračunli da stégnimi u Bailešti sutirnata, I taj sej tréflu.
Toze denj drugijáče i izgladvali ánsámbal BREST, sas druga koregráfija sej predstávili, out i dicáta sa bli izmešeni pu málku ud seku grupa na ánsámbala.


Ud gulemata grupa sa dusli da predstáveti Bréšća:
 Márián Sebástián (Sebi) RÁDULOV
Ud srednata grupa sa se predstávli:
Denisá DERMEŠTIOV
Georgiáná RÁDULOV
Mellisa SÁLMÁN
Sebástián (Sebi) SÁLMÁN
Pául TOMÁ
Ud manenata grupa:
Máriá Mirábela DUPCOV
Ántonio TOMÁ
Oliver TOMÁ
Otu smi imáli i dicá ud po manenite, sa mu pumogmali i májćite:
Lizi TOMÁ  i Violetá VULETIČI, na kujatu i zafálemi, áz – Péri RÁDULOV zágjinu sas mojta drugárća Mári RÁDULOV taze détu sej trudila tolkuse za upatvanijtu na teze mlogu milni i hubanći dičeta.
Na toze festivál smi predstável Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija, i toze pać smi gu naprávli sas mikrobuza na družstvutu sas sofera Mitka BÁRTULOV.


Teze dicá mlogu hubanći sa se predstávli, no ne tolkuse tej, negu po mlogu Bréšća i balgarete palćene sas hubanćite pesmi, igri i nusija.
Posle pládne smi si krénali sas miseljta da stégnimi da puhodimi i nášte brájće balgare – palćene ud Timišvári za tejna práznići – Dene na balgarete palćene ud Timišvár.


marți, 24 septembrie 2013

XXXIX. PROETNICA 2013 g. SIGHISOARANedgju 29 áugusta i 1 september 2013 gudina Ánsámbal BREST ud BRÉŠĆA i učástval na Festivála ProEtnica 2-13 - festival Intercultural Sighisoara, XI-ta edicija. Taze gudina niji parvata fec detu Brescanete se kacat na taze scena, tija sa se predstavli na taze scena i  u menatite gudini.
Se duma či toze i náj gulemija meždunarodini festiváli ud daržávata, i za istu, ne či sámu se prekázva negu tazi ij istenata. Néma malčenstvo ud taze daržáva détu ne imálu predstávitele na taze gulema sčena.


Ud sate trite grupi na ánsámbala i imálu dicá détu sa mogali da dodati, za tuj dupunset-mi da gj spumena:
Bobojčov Péri
Dermeštiov Denisa
Kerčov Lázi
Kukurov Miti
Rádulov Georgiána
Rádulov Gjuka
Rádulov Moni
Rádulov Šebi
Sálman Ándreea
Šehábi Nádia
Šehabi Sára
Šerbesku Boni
Severa Edi
Slávin Gábriela
Tapanov Pátrik
Toma Ántonio
Toma Oliver
Toma Pául
Žigalov Ána-Marijka


Vu zafálemi či predstáveti hubusta na nášta pesma, igra i nusija makári di stigniti na toze sveti.